SINCE 1990
Admija
Milan Mitáček
®
Přejít na obsah
AUTOMAT komunikácie s EKR.CEP SR
© ROBOCUS
Automat importu správ z EKR.CEP
CEP - Centrálny elektronický priečinok
AUTOMATIZOVANÝ
BEZOBSLUŽNÝ
PRÍJEM SPRÁV
OD COLNEJ SPRÁVY
SLOVENSKA

SW ROBOT
KOMUNIKÁCIE
s EKR.CEP SR
BEZ
POTREBY OVLÁDANIA
DEKLARANTAMI

Použite pre Váš deklarantský softvér, podnikový colný systém

© Robocus je univerzálny komunikačný sw robot pre navádzanie správ z komunikačného rozhrania EKR klient - CEP FR SR, colnej správy Slovenska pre nový systém E-IDAS a rovnako pre systémy povodné.
© Robocus uľahčuje prácu deklarantom. Tí sa vôbec nemusí starať o doručovanie správ od colnej správy SR. Po spustení sw Robocus je príjem správ a ich rozdeľovanie na pracoviská vykonávané úplne automaticky.
Beta, zavádzacia verzia je overená na skúšobnom prostrediu komunikácie s CEP pred nasadzením novej verzie E-IDAS a tiež overovaná na produkčnom prostrediu po spustení E-IDAS.
Sledovanie prevádzky Colný sw - Robocus - EKR.CEP, modifikácia a optimalizácia funkcionality aplikácie pokračuje.
K dispozícii od 10.01.2021
ZÁSUVNÝ MODUL
PRE POUŽITIE
VŠETKÝMI
COLNÝMI
EKONOMICKÝMI SYSTÉMAMI

Získejte! Šetrite!
Pre deklarantov, colné programy, ekonomické systémy

Nemusíte vyvíjať! Využite pre
 • šetrenie pracovného času deklarantov
 • nasadenie
 • inštalácie
 • servis: správu, údržbu a podporu
 • update, upgrade
Výhody, prednosti
  • Vyšli sme v ústrety colnej správe SR a vytvorili univerzálnu sw aplikáciu podľa požiadavky a odporúčania FR SR
  • Šetrí, sporí pracovný čas deklarantov
  • Všeobecne použiteľná, samostatne bežiacia aplikácia pre akýkoľvek colný systém SR
  • Modul integrovateľný s ľubovoľným colným systémom SR
  • Program spĺňa podmienky a želania výmeny dát (sťahovanie správ) colnej správy, FR SR
  • Rešpektuje scenáre komunikácie SK a špecifické prevádzkové pravidlá a podmienky colnej deklarácie
  • Modifikovateľný na želanie klientov
  • Predpoklad: upraviť pre prevádzkovanie ako služba OS
  • Vyvíjaný MS VS dotNET #C, Java, ASP.NET
  • Overený prevádzkou na testovacom rozhraní colnej správy, FR SR
  • Uvádzacia cena funkčnej beta EXE verzie 01/2021 ZADARMO

Vlastnosti
  • Univerzálnosť pre použitie všetkými colnými IS
  • Jednoduchá inštalácia a nastavenie
  • Manuál prevádzkovania a popis nastavenia je na vyžiadanie k dispozícii
  • Konfigurovateľné cyklovanie a časovanie dotazovania na správy z CEP.EKR
  • Automatizácia procesu preberania správ, príloh a doručeniek z komunikačnej brány CEP.EKR - Centrálny Elektronický Priecinok pre systémy EKR a EKR2 (eIDAS)
  • Roztriďovanie prijímaných správ podľa pracovísk pre jedno firemné povolenie v rôznych miestach, lokalitách, na serveri alebo cloude
  • Umiestňovanie správ, XML súborov pre odber do automaticky vytváranej adresárovej štruktúry
  • Možnosť uskutočniť e-podanie, tj. Odosielanie správ je zatiaľ obmedzené overovaním identity deklaranta, certifikátom a PINom
  • Rýchlosť, spoľahlivosť, jednoduchosť, úspornosť, využitie času
  • Eliminácia chybovosti
  • Zaškolenie, spätná väzba

Podmienka
Pre sieťovú verziu s viacerými pracoviskami a užívateľov je / (nie je) podmienkou vytvorenie listu/zoznamu ID dokladov, aby mohlo fungovať automatické roztriďovanie a prideľovanie prijímaných správ konkrétnemu pracovisku a užívateľom.
Pri lokálnej verzii splnenie tejto podmienky nie je nutné.
Oba prípady možno v sw ROBOCUS konfiguračne nastaviť.

Obmedzenia automatizácie odosielania správ
Zavedenie automatického odosielania správ je limitované
  • zadávaním prihlasovacích údajov (automaticky)
  • výberom certifikátu - manuálne
  • zadávaním PINu - manuálne.

Cena
Uvádzacia beta verzia overovaná na testovacom rozhraní s FR MF, colnou správou je s časovým obmedzením ZADARMO. Po zavedeniu nového systému E-IDAS bude cena upresnená.

Robocus prejavuje vysokú mieru efektívnosti pri komunikácii s CEP, FR SR.

Princíp funkčnosti aplikácie ROBOCUS
Formulár konfigurácie ROBOCUS
Copyright © Admija 1990 - 2023
Created by Admija
Integrace s externími IS / SAP aj.
Admija je registrovaná ochranná známka
flag slovakia
flag czech
32
let s Vámi
Návrat na obsah